Regulamin

§ 1 Cel Regulaminu

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Piotr Osuch Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu Wezwania; Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906, REGON: 016043400 (dalej jako: Usługodawca) za pośrednictwem strony internetowej www.drosuch.com (dalej jako: Serwis), a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 j.t., dalej jako: Ustawa).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem oznacza zapoznanie się oraz pełną akceptację warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkboxa Zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Serwisu,
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.drosuch.com, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

§ 3 Zakres Usług

 1. Usługodawca prowadzi stronę internetową pod adresem www.drosuch.com, na której informuje Użytkowników o świadczonych przez siebie usługach w klinice chirurgii plastycznej – Dr Osuch Clinic (dalej jako: Placówka), w szczególności:
  1. Udostępnia galerię efektów przed i po zabiegu dotyczących Pacjentów;
  2. Udostępnia poglądowy cennik;
  3. Opisuje przeprowadzane zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej/ medycyny estetycznej;
  4. Udostępnia wpisy na blogu dla celów informacyjnych o wykonywanych zabiegach;
  5. Udostępnia formularz kontaktowy dla zainteresowanych Użytkowników Serwisu
  6. Prowadzi usługę newslettera – newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na okresowym informowaniu użytkowników o aktualnościach oraz usługach świadczonych przez Usługodawcę poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez użytkownika adres poczty elektroniczne.

§ 4 Korzystanie z Usług.

 1. Użytkownik korzysta ze świadczonych przez Usługodawcę usług poprzez interfejs na stronie www.drosuch.com.
 2. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników za pośrednictwem komputerów/smartfonów na platformach systemów operacyjnych m.in.: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, , MacOS X 10.4 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o odpowiedniej przepustowości, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy/ smartfon spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Aby zapisać się do newslettera albo skorzystać z formularza kontaktowego należy wpisać adres poczty elektronicznej użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drosuch.com oraz zaznaczenie checkboxa z potwierdzającego akceptacją Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki Prywtności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 4. Aby skorzystać z formularza kontaktowego należy wpisać imię nazwisko adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drosuch.com oraz zaznaczenie checkboxa z potwierdzającego akceptacją Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać Usługodawcy wiadomość mailową na adres recepcja@drosuch.com, zawierającego następujące dane: adres e-mail oraz uzasadnienie reklamacji i treść żądania.

§ 6 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego udostępnienia tj. 25 maja 2018 roku i zastępuje w swych postanowieniach wszystkie dotychczasowe Regulaminy bądź noty prawne.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownego komunikatu na stronie www.drosuch.com. Zmiany wejdą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawy a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.