Polityka prywatności

1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

 1. Piotr Osuch Indywidualna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania; Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906, REGON: 016043400 przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.drosuch.com (dalej jako: Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.dalej jako: UŚUD);
  4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm., dalej jako: Pr.tel).
 2. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest Piotr Osuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania; Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906, REGON: 016043400 (dalej jako: ADO lub Administrator), z którym można się skontaktować pocztą tradycyjną na wskazany adres, drogę elektroniczną na adres e-mail: recepcja@drosuch.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://drosuch.com/kontakt/ albo telefonicznie pod nr +48 501 093 653.
 3. Polityka prywatności określa m.in.:
  1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej także jako: Użytkownik),
  2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
  3. sposób wykorzystania tych danych,
  4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

2. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

 1. Administratorowi zależy na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych usług do potrzeb Użytkownika oraz ułatwieniu Użytkownikowi kontaktu z Administratorem. W tym celu Administrator zbiera różnorodne dane o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane zbierane i przetwarzane do postawienia kwalifikacji pacjenta do zabiegu medycznego, diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Administratora usług medycznych.
 2. Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza tylko te dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie (lub przez upoważnioną osobę) w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej; realizacji umowy na świadczenie usług medycznych: podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 w zw. z 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj: Zgodnie z wymogami przepisu art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
   1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon lub dokonano ostatniego wpisu;
   2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, icząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
    • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła lub może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  3. Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawiania zaświadczeń lub zwolnień lekarskich Podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  4. Profilaktyki zdrowotnej Podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  5. Postawienia diagnozy medycznej Podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  6. Realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  7. Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.
  8. Realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci skorzystania z formularza kontaktowego, zapisania się do usługi newslettera, Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO przez okres prowadzenia konta/prenumeraty/zakończenia kontaktu
  9. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
  10. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
  11. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 1 miesiąca
 3. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer
   Użytkownika);
  2. nazwę stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
  3. czas nadejścia zapytania;
  4. pierwszy wiersz żądania http;
  5. kod odpowiedzi http;
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę ADO nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest co do zasady wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego pod adresem https://drosuch.com/kontakt/. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie.
 5. Zgoda na marketing bezpośredni dot. produktów i usług ADO na podstawie art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
 6. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Jest jednak niezbędna, by zapisać się na newsletter, pozyskać odpowiedź na zadane pytanie lub po prostu zwrócić się z prośbą o kontakt ze strony kliniki. skontaktować się z kliniką.ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres recepcja@drosuch.plzawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania.

3. Zakres danych gromadzonych o Użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania.

 1. Zakres przetwarzania danych określa udzielona przez Użytkownika zgoda.
 2. Przy formularzu kontaktowym znajduje się zgoda na kontakt telefoniczny i/ lub e-mailowy.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia nazwiska, nr telefonu i/lub adresu e-mail) przez Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906 (dalej także jako: ADO) do przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, w celu kontaktu telefonicznego i/lub pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail/ nr telefonu oraz w celu obsługi wysłanego pytania.
   Podstawa prawna zgłoszenia art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Piotr Osuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska W Miejscu Wezwania; Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906, REGON: 016043400. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres potrzebny do nawiązania i utrzymywania kontaktu. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia poprzez wysłanie żądania na adres e-mail: recepcja@drosuch.com zawierającego imię nazwisko oraz treść żądania. Wnioskodawca ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu ze strony Kliniki. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.(więcej w polityce prywatności).”
 3. W przypadku chęci zapisu na newsletter Użytkownik wyraża zgodę o następującej treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu e-mail) przez Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906 do przetwarzania w celu otrzymywania newslettera kliniki. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter kliniki poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: recepcja@drosuch.com. Podstawa prawna zgłoszenia art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 650 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna z siedzibą przy ul. Puławskiej 488 w Warszawie (02-884), NIP: 5212843906. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elżbieta Plichta-Osuch Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter (więcej w polityce prywatności).”
 4. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.
 5. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika ww. zgody, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  1. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w drodze telefonicznejlub e-mailowej w celu obsługi wysłanego do kliniki zapytania;
  2. działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie ADO (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez ADO. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom (z którymi wiążą nas umowy zapewniające bezpieczeństwo Twoim danym):
  1. Domeny.pl, Zenbox.pl, E-recepcja – w celu przechowywania danych na serwerze.
  2. Get Response – w celu korzystania z systemu mailingowego z informacjami marketingowymi (w przypadku zapisu na nasz newsletter).
  3. do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo- rachunkowej Administratora,
  4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  6. zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
  7. innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta
 8. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
  1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  3. Dostęp do spseudonimizowanych (nie dających możliwości konkretnej identyfikacji osoby) danych osobowych mogą też mieć agencje, z którymi współpracujemy w zakresie online marketingu. Z takimi podmiotami każdorazowo podpisujemy umowy gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanym danym.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych (mowa tu np. o organach ścigania).

4. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by umożliwić użytkownikowi komfortowe korzystanie ze strony, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawiać szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi marketingowych, analizować ruch na stronie.
 2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies.
 3. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji Użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze/ smartfonie) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze Użytkownika w sposób, który umożliwia
  dostęp do nich w następujących celach:

  1. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z usług Serwisu, raporty zainteresowań), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu.
  2. ADO informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następującenarzędzia analitycznedot. działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony:piksel konwersji Facebooka,Google Analitics, Hotjar, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, spędzonyna stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  3. Nasza strona wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak np. YouTube. Odtwarzanie widocznych w serwisie embedowanych (zakotwiczonych) na YouTube lub Vimeo filmów wideo łączy się z akceptacją plików cookies YouTube lub Vimeo. Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w celu remarketingu oraz w ramach działań statystycznych.
 5. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze (smartfonie) Użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze (smartfonie).
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 7. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
 8. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
 9. Jednocześnie ADO informuje, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.
 11. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
  przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. Środki ochrony danych osobowych

 1. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

7. Zmiany Polityki

 1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez ADO usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy Użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez ADO danymi.

8. Kontakt z Administratorem Serwisu

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki oraz przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy kierować pod adres e-mail: recepcja@drosuch.com.
 2. ADO wskazuje, iż powołał/ powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Elżbieta Plichta-Osuch. Kontakt z IOD jest pod adres e-mail: recepcja@drosuch.com.